Ban Giám Hiệu

1. Hiệu trưởng

Nhà giáo ThS. Hà Văn Vẻ

Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

– Quản lí các công tác chuyên môn.

– Quản lí cán bộ, giáo viên, người học; hành chính, văn thư, lưu trữ, báo cáo định kì; tài chính, tài sản, thiết bị của trường, sử dụng các nguồn vốn hiệu quả và minh bạch.

– Tổ chức và chỉ đạo các công tác; phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

– Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong trường, khen thưởng, kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên và người học theo quy định.

– Tổ chức hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định

2. Phó Hiệu trưởng:

– Nhà giáo ThS. Nguyễn Văn Thuyên

– Nhà giáo Đoàn Văn Hoạt

– Nhà giáo Nguyễn Đức Hưởng

Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý trường, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

– Tham mưu, tổng hợp các nhiệm được phân công phụ trách.

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi đươc ủy quyền.

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định.