Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường bao gồm:

1. Hội đồng quản trị.

2. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

3. Ban Kiểm soát.

4. Các phòng chức năng.

5. Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc trường.

6. Các tổ bộ môn trực thuộc khoa.

7. Các lớp học.

8. Các hội đồng tư vấn, cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức xã hội.