Ngành lập trình máy tính?

1572

Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính thường gọi tắt là lập trình (tiếng Anh: Computer programming, thường gọi tắt là programming) là việc lập ra chương trình làm việc cho máy có bộ xử lý, nói riêng là máy tính, để thực thi nhiệm vụ xử lý thông tin nào đó. Chương trình này gồm dãy các chỉ thị (hay lệnh) hợp lý để máy thực hiện theo trình tự thời gian.

Lập trình phải thực hiện cho tất cả các hệ thống xử lý thông tin, từ các dàn máy điện toán lớn, máy tính cá nhân (PC), đến các chip điều khiển lập trình được trong các khối điều khiển thiết bị các loại như trong máy đo đạc phân tích, vũ khí có điều khiển, máy giặt, lò vi sóng,… và trong các thiết bị ngoại vi của máy tính như chip điều khiển ở card màn hình, cổng giao tiếp,…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức.

+ Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin.

+ Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

+ Biết được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.

+ Am hiểu vê phần cứng và các thiết bị ngọai vi.

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an tòan thông tin.

– Kỹ năng.

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.

+ Từ bài tóan thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.

+ Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

+ Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.

+ Xây dựng được 1 Web site hòan chỉnh.

+ Xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

– Thể chất và quốc phòng

Có sức khỏe, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

 DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng
2 Pháp  luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Tin học đại cương 4 Toán rời rạc
2 Tin học văn phòng 5 Phần cứng máy tính
3 Lập trình căn bản    
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 11 Lập trình quản lý 2(ACCESS 2)
2 Lập trình hướng đối tượng 12 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
3 Cơ sở dữ liệu 13 Lập trình Window 2 (ado.net)
4 Đồ họa ứng dụng 14 Lập trình Web 1 (asp.net)
5 Mạng căn bản 15 Thực tập sản xuất
6 Lập trình quản lý 1 (access 1) 16 Lập trình Window 3 (service, net)
7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1(MS SQL SERVER) 17 Lập trình Web 2 (XML…)
8 Anh văn chuyên ngành 18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (MS SQL SERVER)
9 Thiết kế Web 19 Công nghệ phần mềm
10 Lập trình Window 1(c#,vb. net) 20 Thực tập sản xuất
Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Bảo trì máy tính 6 UML
2 Hệ điều hành mã nguồn mở 7 Lập trình truyển thông
3 PHP & MYSQL 8 Lập trình LINUX
4 BORLAND C++ BUILDER 9 Quản trị dự án công nghệ thông tin
5 Quản trị mạng