Năm 2021: Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở trình độ nào?

853

Theo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các trình độ có sự khác biệt.

Nhu cầu tuyển dụng năm 2021 phân theo trình độ có sự phân biệt khá rõ. Ảnh: Trần Kiều

Cụ thể, theo kết quả điều tra, năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm có nhu cầu tuyển mới khoảng 815.000 người; năm 2022 là khoảng 817.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp.

Nhu cầu tuyển dụng lao động giai đoạn 2020- 2022

 

Năm 2021

Năm 2022

Tổng số (nghìn lao động)

815

817

Trong đó:

 

 

Sơ cấp (%)

19,9

20,6

Trung cấp (%)

36,0

35,5

Cao đẳng (%)

44,1

43,9 Nguồn: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo về GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

Năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển mới  nhiều nhất là may thời trang (53.557 người); tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn (12.914 người); kỹ thuật xây dựng (5936 người):…

Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (60.913 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.050 người); kỹ thuật chế biến món ăn (27.478 người);…

Đối với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (67.624 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.948 người); điện công nghiệp (26.227 người);….

Nguồn: laodong.vn