Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Yên Bái

0
942

Một số điểm mới trong tổ chức Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Hướng dẫn có quy định cụ thể thêm quy trình chuẩn bị nhân sự đối với trường hợp ứng cử, đề cử đoàn viên không phải là đại biểu Đại hội, cụ thể:
Đối với trường hợp đoàn viên không phải là đại biểu đại hội, tự ứng cử vào Ban Chấp hành Đoàn từ cấp huyện và tương đương trở lên phải gửi hồ sơ tự ứng cử đến Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Hồ sơ ứng cử gồm có: Đơn xin ứng cử; sơ yếu lý lịch và nhận xét của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở nơi đoàn viên đang sinh hoạt; giấy chứng nhận sức khỏe.
Đối với trường hợp đề cử nhân sự không phải là đại biểu Đại hội, người đề cử phải gửi hồ sơ nhân sự được đề cử cho Đoàn Chủ tịch để Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội. Hồ sơ đề cử gồm có: Văn bản đề cử; sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử; nhận xét của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở nơi nhân sự được đề cử đang sinh hoạt; giấy chứng nhận sức khỏe của nhân sự được đề cử và ý kiến đồng ý của người được đề cử bằng văn bản.

2. Về việc lập danh sách ứng cử viên bầu Ban Chấp hành Đoàn khóa mới: Danh sách ứng cử viên do Ban Chấp hành Đoàn khóa cũ chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức với Đại hội.

3. Về số dư trong bầu cử: Hướng dẫn quy định thêm về số dư tối đa, cụ thể:
Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới (kể cả trường hợp Đại hội bầu trực tiếp Bí thư) có số lượng nhiều hơn so với số lượng cần bầu ít nhất 15%, số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu.
Hướng dẫn cũng đã nêu rõ về quy trình tiến hành chốt danh sách bầu cử trong trường hợp tổng số ứng cử viên trong danh sách bầu BCH, BTV nhiều hơn 30%.

4. Đối với trường hợp đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên tổ chức đại hội đại biểu thì số lượng đại biểu triệu tập phải đạt trên 50% tổng số đoàn viên.

5. Về lựa chọn đại biểu dự khuyết:
Nhiệm kỳ 2012 – 2017, đại biểu dự khuyết có số phiếu bầu bằng nhau thì BCH Đoàn cấp được triệu tập thảo luận, thống nhất lựa chọn đại biểu có tuổi Đoàn nhiều hơn.
Nhiệm kỳ 2017 – 2022: quy định lựa chọn dựa trên cơ sở thành tích của đại biểu dự khuyết.

6. Hướng dẫn có quy định cụ thể thêm đối với chi đoàn cơ sở có số lượng dưới 09 đoàn viên, có thể chỉ cần bầu 01 người làm Chủ tịch Đại hội.

7. Đối với trường hợp Đại hội có mời lãnh đạo tham gia Đoàn Chủ tịch tại phiên trọng thể của Đại hội thì các đồng chí được mời tham gia Đoàn Chủ tịch này không tham gia điều hành và quyết định các công việc của Đại hội.

Huyền Trang – Ban TCKT